REACT NATIVE

React Native – Share

Như các bạn biết share rất cần thiết trong một ứng dụng. Nó là một chức năng giúp quảng cáo ứng dụng của bạn đến những người khác.
Share cho phép bạn chia sẻ ứng dụng lên mạng xã hôi hoặc qua tin nhắn hay qua các ứng dụng khác có trong app. Nên hôm nay mình sẽ làm 1 demo nhỏ về Share trong React Native. Bạn nào thấy hay thì nhớ Share nhé :>

Thật ra việc sử dụng chắc năng này rất dễ trong React Native các bạn chỉ cần xem React Native Share là đủ.
Còn đây là cách mình xử dụng:


  share = () => {
    Share.share({
      message: 'This article about share in React Native',
      url: 'http://anhdev.com/?p=273&preview=true',
      title: 'React Native - Share'
    }, {
        //Android only:
        dialogTitle: 'Share goodness',
        excludedActivityTypes: [
          'com.apple.UIKit.activity.PostToTwitter'
        ]
      }).then(({ action, activityType }) => {
        if (action === Share.sharedAction) {
          //Action when share success
        }
      }).catch((error) => {
        this.setError(`Error when share: ${error.message}`);
      });
  }

Đây là kết quả:Rất dễ phải không. Đây là mình đang sử dụng module có sẵn trong React Native ở một bài khác mình sẽ viết về việc share sử dụng Facebook SDK

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *