Categories
REACT NATIVE BUG

Series React Native Bug: "RCTBundleURLProvider.h” file not found – AppDelegate.m

Đây là link gốc có solution: Link
Bug này do bị add thiếu React trong Scheme nên cách fix chỉ cần Add React vào rồi chạy lại là được:
Bước 1: Vào Product->Scheme->Manager Schemes…
Bước 2: Click button +
Bước 3: Add React

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *