Categories
Multiple SSH Key SSH

Cài đặt SSH keys cho nhiều tải khoản Bitbucket/Github

Như bài trước mình có hướng dẫn các bạn cách tạo SSH Key: Cách tạo SSH
Nhưng có một vấn đề là bạn không chỉ sử dụng 1 account github mà có thể là account nội bộ của công ty hay account bitbucket, account gitlab.
Rất nhiều tài khoản và không thể chung 1 SSH key được:
Vậy khi muốn dùng SSH Key cho nhiều tài khoản khác nhau thì bạn cần config cho chúng:
Bước 1: Tạo SSH cho 1 tài khoản khác.

$ ssh-keygen -t rsa -C "your_email@youremail.com"

Bước 2: Tạo tên file. Thường mình sẽ để là id_rsa_name_company (hoặc gì đó tương tự tên host cũng được)

– Các bước tiếp theo thì bạn có thể xem lại bài viết tạo SSH key của mình
Bước 3: Sau khi tạo xong SSH giờ là config SSH đó theo host. Chúng ta chỉ cần chỉnh sửa file Config là được nó nằm ngay trong thư mục SSH Key.

cd .ssh
open .


Bước 4: Mở file config bằng Editor sau đó chỉ cần thay đổi lại content là được:

– Nó sẽ có 3 phần:
+ Host: là tên host có thể là server công ty hoặc đơn giản là github.com hoặc bitbucket.com
+ HostName: tương tự host
+ IndentityFile: là đường dẫn đến file public key mà bạn muốn link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *