Categories
babel-plugin-module-resolver

Cài đặt định danh(alias) cho project với babel-plugin-module-resolver

Khi code một project React hoặc React Native trên VSCode thì VSCode sẽ tự động import đường dẫn đến file mà chúng ta sử dụng.

// Đường dẫn tới file import sẽ có dạng ../
import HaNoiStationDark from '../screens/HaNoiStationDark';
import HaNoiStationLight from '../screens/HaNoiStationLight';

const Tab = createBottomTabNavigator();

export default function BottomTab() {
  return (
    <Tab.Navigator>
      <Tab.Screen name="Station Dark" component={HaNoiStationDark} />
      <Tab.Screen name="Station Light" component={HaNoiStationLight} />
    </Tab.Navigator>
  );
}

Nếu quá nhiều đường dẫn như thế thì sau này chúng ta sẽ rất khó copy paste code thần thánh.

Giờ các bạn install cho mình 2 packages vào project nhé:

npm install --save-dev babel-plugin-module-resolver @babel/plugin-proposal-decorators

Khi install xong thì các bạn cần config 2 files:

 • babel.config.js
 • jsconfig.json
// babel.config.js
module.exports = {
 presets: ['module:metro-react-native-babel-preset'],
 plugins: [
  ['@babel/plugin-proposal-decorators', { legacy: true }],
  [
   'module-resolver',
   {
    root: ['./'],
    alias: {
     '@screens': './src/screens',
     '@router': './src/router',
     '@resources': './src/resources',
    },
   },
  ],
 ],
};
// jsconfig.json 
{
  "compilerOptions": {
    "experimentalDecorators": true,
    "baseUrl": "./",
    "paths": {
      "@screens/*": [
        "src/screens/*"
      ],
      "@router/*": [
        "src/router/*"
      ],
      "@resources/*": [
        "src/resources/*"
      ],
    }
  }
}

Sau đó chúng ta chỉ cần sửa lại đường dẫn thì babel sẽ đọc được đường dẫn với alias mới

import { createBottomTabNavigator } from '@react-navigation/bottom-tabs';
import * as React from 'react';
import HaNoiStationDark from '@screens/HaNoiStationDark';
import HaNoiStationLight from '@screens/HaNoiStationLight';

const Tab = createBottomTabNavigator();

export default function BottomTab() {
  return (
    <Tab.Navigator>
      <Tab.Screen name="Station Dark" component={HaNoiStationDark} />
      <Tab.Screen name="Station Light" component={HaNoiStationLight} />
    </Tab.Navigator>
  );
}

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *