Categories
REACT NATIVE BUG

Fix bug React Native: No bundle url present

Link issue: Link Solution: Add key in Info.plist NSAppTransportSecurity NSAllowsArbitraryLoads NSAllowsArbitraryLoadsInWebContent NSAllowsLocalNetworking

Categories
REACT NATIVE BUG

Series React Native Bug: "RCTBundleURLProvider.h” file not found – AppDelegate.m

Đây là link gốc có solution: Link Bug này do bị add thiếu React trong Scheme nên cách fix chỉ cần Add React vào rồi chạy lại là được: Bước 1: Vào Product->Scheme->Manager Schemes… Bước 2: Click button + Bước 3: Add React

Categories
REACT NATIVE BUG

Series React Native Bug: Các bug và cách fix

Dưới đây là các bug và cách fix bug trong React Native các bạn gặp lỗi nào cứ search hoặc comment vào post này nhé: DUPLICATE SYMBOLS “RCTBundleURLProvider.h” file not found