Categories
babel-plugin-module-resolver

Cài đặt định danh(alias) cho project với babel-plugin-module-resolver

Khi code một project React hoặc React Native trên VSCode thì VSCode sẽ tự động import đường dẫn đến file mà chúng ta sử dụng. Nếu quá nhiều đường dẫn như thế thì sau này chúng ta sẽ rất khó copy paste code thần thánh. Giờ các bạn install cho mình 2 packages vào project […]